Aktualności

03.09.2018

Głosowanie- czas, start!

Począwszy od 3 września aż do 28 dnia bieżącego miesiąca potrwa głosowanie mieszkańców nad wyborem zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok. Jesteśmy przekonani, iż tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, tak i tym razem, skorzystają Państwo z możliwości wyboru swojego zadania. Zachęcając do tego Państwa gorąco, przypominamy, jakie projekty będą brały udział w głosowaniu, jakie są najważniejsze jego zasady oraz zamieszczamy wzór Karty do głosowania.

Kto może brać udział w głosowaniu?

Prawo udziału w głosowaniu nad wyborem zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. ma każda osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Książ Wlkp., która w dacie rozpoczęcia konsultacji, tj. 1 czerwca 2018 r., ukończyła 18 lat.

W jaki sposób można zagłosować?

 • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie Karty do głosowania, którą możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl lub otrzymać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
 • Głosujący może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku X przy jednym wybranym zadaniu. Jeżeli głosujący postawił znak X przy więcej niż jednym zadaniu lub nie postawił znaku X przy jakimkolwiek zadaniu, głos taki jest nieważny.
 • Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
  • Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych
  • w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby głosującej, są błędne
  • będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat.

Termin głosowania

od 3 do 28 września 2018 r.

Forma głosowania

Głosowanie przeprowadza się:

 • w formie tradycyjnej, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania, do urny znajdującej się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu lub przesyłając ją w formie przesyłki listownej na wyżej wskazany adres
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem - dostępnego na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl - aktywnego formularza Karty do głosowania PDF i przesłanie go na adres poczty elektronicznej budzet.obywatelski@ksiaz-wlkp.pl.

Obliczanie wyników głosowania

 • Obliczanie wyniku głosowania przez Komisję jest jawne i odbywa się niezwłocznie po zakończeniu głosowania. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każde zadanie.
 • Do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., tj. w 2019 roku na każde zadanie nie więcej niż 50 000 zł.
 • W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, których łącznie koszt szacunkowy przekracza pulę środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., o przyjęciu do realizacji zadania, decyduje losowanie.
 • W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania, do realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. zostaną przyjęte dalsze zadania, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej puli środków finansowych przewidywanych na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy pula środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. nie zostanie rozdysponowana, środki te pozostaną w budżecie Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy wystarczającą do realizacji liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały dwa lub więcej zgłoszone zadania, których realizacja wzajemnie się wyklucza,do realizacji Komisja przyjmuje tylko to zadanie, które uzyskało w głosowaniu największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 • W przypadku zgłoszenia tylko jednego zadania, zadanie to zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli w głosowaniu uzyska liczbę ważnie oddanych głosów równą lub większą liczbie 4% osób uprawnionych do głosowania, o których mowa w § 8 ust.1 zarządzenia.

Informacja o wyniku głosowania

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 16 października 2018 r. na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.