Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Podatki i opłaty > Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

O.0143. .2013

USC.01

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Deklaracja na podatek od środków transportowych – obowiązuje formularz DT-1 - druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta. Deklaracja DT-1

2.Załącznik do deklaracji DT-1 – obowiązuje formularz DT-1/A - druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pokój nr 17 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta. Załącznik do deklaracji DT-1/A.

3.Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku składania deklaracji o powstaniu obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego).

4.Kserokopia dokumentu stwierdzającego nabycie/zbycie środka transportowego (w przypadku składania deklaracji o powstaniu obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego lub deklaracji o wygaśnięciu obowiązku podatkowego).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Finansowy
Stanowisko ds. budżetu i opłat lokalnych
Pokój nr 17
tel. 61 2822001 wew.15 lub tel. 61 2828188,
e-mail: podatki@ksiaz-wlkp.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Brak.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji be wezwania organu podatkowego.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

3.Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. , poz. 5312).

DODATKOWE INFORMACJE

1.Obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

2.Deklarację należy składać w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby należy odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

3.Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego (I rata) i do dnia 15 września (II rata) każdego roku.

4.Podatek należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury11a nr 43 9084 1026 0300 0101 2000 0001.

5.Przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych przez podatników podatku rolnego nie podlegają opodatkowaniu. Nie uwzględnia się ich w składanej deklaracji. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o wykorzystywaniu przyczep/naczep wyłącznie w działalności rolniczej.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
11.04.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść: Genowefa Wasielewska
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2013-05-16 09:34:58)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2013-05-16 10:30:20) Wyświetlono: 952 razy