Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś w dziale:
Uchwały Rady Miejskiej > Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Uchwała nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży

Uchwała nr XLV/289/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie jeziora Jarosławskiego w gminie Książ Wlkp.

Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok

Uchwała nr XLVI/300/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Uchwała nr XLV/294/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Uchwała nr XLV/288/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Uchwała nr XLIV/287/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim w Ksiażu Wlkp.

Uchwała nr XLIV/286/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Uchwała nr XLIV/284/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała nr XLI/271/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp.

Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2014 roku.

Uchwała nr XLI/267/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Uchwała nr XL/260/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014-2020.

Uchwała nr XL/257/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała nr XL/259/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014

Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2018

Uchwała nr XXXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie, obręb geodezyjny Radoszkowo oraz terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzewice.

Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie w budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok.

Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Książu Wlkp.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach.

Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i granic obwodów publicznych: szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXX/200/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.”

Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.

Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach.

Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2013 r.

Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wlkp., warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/180/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013

Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 31/1 położonej na terenie wsi Chrząstowo.

Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012r. w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Książ Wlkp. na stałe okręgi wyborcze.

Uchwała nr XX/ 137/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 221/1, 221/3 położonych na terenie wsi Radoszkowo Drugie

Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 maja 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Książu Wlkp.

Uchwała nr XVIII/124 /2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2012 roku

Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z terenami przyległymi oraz terenu położonego we wsi Radoszkowo Drugie.

Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej.

Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

Uchwała nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci.

Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Zawory, działka nr ewid. 484.

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.

Uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2011r. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 1 położonej na terenie wsi Konarzyce

Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu targowiska w Książu Wlkp.

Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach będącego w posiadaniu Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Książu Wlkp.

Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej Książ Wielkopolski z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Osoba odpowiedzialna za treść: Irena Witko
Informacje wprowadził: Dawid Wawrzynowicz (2010-09-01 08:07:42)
Ostatnio zmodyfikował: Dawid Wawrzynowicz (2014-12-05 07:16:10) Wyświetlono: 4122 razy